м. ХАРКІВ, вул. Різдвяна, 29-Б, каб.107, 1 поверх             тел. +38 (095) 103 50 50 (viber/telegram/whatsApp)        dentist@dovira-med.com          

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Загальні умови надання платних стоматологічних послу

медичного закладу «ДОВІРА МЕД» (ФО-П Глушко Р.В.)

 

Загальні умови надання платних стоматологічних послуг є публічним договором приєднання (далі по тексту – Договір), відповідно до умов якого Фізична особа-підприємець Глушко Роман Володимирович (далі по тексту – «Медичний заклад») зобов’язується надати Пацієнтові платні стоматологічні послуги (далі по тексту – послуги), дотримуючись дозволених на території України методів діагностики, профілактики та лікування, а Пацієнт зобов’язується своєчасно оплатити надані послуги за ціною, визначеною Прейскурантом Медичного закладу.

Кожний учасник Договору (далі окремо – Сторона, разом – Сторони) гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

 1. Визначення основних термінів та понять
  • Послуги — стоматологічні послуги, які надаються Медичним закладом, вичерпний перелік яких міститься в Прейскуранті, а також на сайті Медичного закладу в мережі Інтернет за адресою:https://dovira-med.com — послуги консультації спеціалістів, огляди, діагностичні обстеження (у т. ч. рентгенологічні), лікувальні маніпуляції, гігієнічні процедури та будь-які інші медичні заходи, які здійснюються медичними працівниками Медичного закладу в амбулаторних умовах та спрямовані на забезпечення діагностики, профілактику, лікування, реабілітацію захворювань зубів та ротової порожнини Пацієнта.
  • Прейскурант – документ, що містить перелік та ціни на  послуги, що надаються Медичним закладом.
  • Пацієнт– фізична особа, яка фактично споживає послуги (результати дій чи  діяльності Медичного закладу). У разі, якщо споживачем послуг є малолітня або неповнолітня особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта набуває законний представник  такої особи.
  • Лікуючий лікар– лікар з числа персоналу Медичного закладу, який надає медичні стоматологічні послуги Пацієнту в стоматологічному кабінеті.
  • Гарантійний строк – період часу, протягом якого у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, Пацієнт має право звернутися до Медичного закладу для їх  безкоштовного усунення. Гарантійний строк визначається з дня завершення надання послуги.
  • План лікування– обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.
  • Графік відвідувань– графік призначених медичних стоматологічних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до стоматологічного кабінету Медичного закладу для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.
  • Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).
  • Веб-сайт Медичного закладу– веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://dovira-med.com, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Медичний заклад та послуги, що ним надаються.
  • . Правила— Правила перебування та обслуговування пацієнтів в стоматологічному кабінеті Медичного закладу, затверджені Медичним закладом та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.
 1. Порядок надання стоматологічних послуг

2.1. При зверненні Пацієнта до Медичного закладу, останній заповнює Анкету дорослого пацієнта встановленої форми в письмовому та/або електронному вигляді. Якщо Пацієнтом є малолітня або неповнолітня особа, її законний представник заповнює Анкету батьків дитячого пацієнта та Анкету дитячого пацієнта.

2.2. В обумовлений час лікуючий лікар проводить огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи та можливі варіанти лікування, наслідки лікування, прогнозовані результати, ступінь ризику, можливі ускладнення і детально в усній формі інформує про це пацієнта.

2.3. За результатами огляду лікуючий лікар визначає та в усній та/або письмовій формі погоджує з Пацієнтом обсяг послуг (план лікування), що будуть йому надаватись.

2.4. Послуги надаються лікуючим лікарем в приміщенні, на обладнанні та використовуючи матеріали Медичного закладу. Надання послуг здійснюється в робочий час Медичного закладу згідно встановленого графіку роботи.

2.5. Медичний заклад має право відмовити Пацієнту в наданні послуг, якщо лікуючий лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги, або якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а також якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження або знаходиться у стані сп’яніння.

2.6. Для досягнення прогнозованого результату лікувального процесу, Пацієнт зобов’язаний дотримуватись всіх рекомендацій лікуючого лікаря. Медичний заклад не несе відповідальності за настання небажаних ускладнень у разі недотримання Пацієнтом наданих рекомендацій та/або недотримання ним умов цього Договору.

2.7. Пацієнт усвідомлює та погоджується з тим фактом, що прогнозований результат лікувального процесу може відрізнятись від фактичного з огляду на особливості організму Пацієнта. Медичний заклад не несе в такому випадку жодної відповідальності.

 1. Гарантії щодо якості стоматологічних послуг

3.1. Якість  послуг визначається комплексом дій Медичного закладу, що за методиками та властивостями відповідають обов’язковим для подібних послуг вимогам.

3.2. В разі виявлення Пацієнтом недоліків наданих йому стоматологічних послуг, він вправі протягом гарантійного строку звернутись до Медичного закладу з вимогою безоплатно усунути ці недоліки.

3.3. Медичний заклад бере на себе зобов’язання безоплатно усувати недоліки наданих послуг, які виявлені протягом гарантійного строку за умови:

– дотримання Пацієнтом рекомендацій Медичного закладу;

– своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування (якщо таке лікування є тривалим);

– відвідування Пацієнтом планових профілактичних оглядів (не рідше 1 разу на 6 місяців або за призначенням Медичного закладу) та проведення професійної гігієни ротової порожнини в Медичному закладі (не рідше 1 разу на 6 місяців або за призначенням Медичного закладу);

– належної особистої гігієни ротової порожнини Пацієнта;

– відсутності шкідливого впливу на виробництві, де працює, буває чи перебуває Пацієнт.

3.5. У разі недотримання Пацієнтом будь-якої з умов, передбаченої пунктом 3.4 даного Договору, гарантійні зобов’язання Медичного закладу припиняються, а Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги в період дії гарантійного строку.

3.6. Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги в період дії гарантійного строку, а Медичний заклад не несе гарантійних зобов’язань у випадку виявлення недоліків наданих послуг, якщо ці недоліки виникли з вини Пацієнта (травма, соматичне захворювання тощо).

3.7. Якщо під час надання послуг (лікування) або гарантійного строку Пацієнт звернувся в інший заклад охорони здоров’я і отримав там будь-яку послугу, попередньо письмово не погодивши це з Медичним закладом, то гарантійні зобов’язання Медичного закладу припиняються. При цьому, витрати Пацієнта на послуги в інших закладах охорони здоров’я Медичний заклад не відшкодовує.

3.8. Ускладнення та інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта, ймовірність яких наявні знання та технології не можуть повністю виключити, не є недоліками якості послуг, якщо останні надані з дотриманням всіх необхідних дій та умов, що пред’являються до даного виду послуг.

3.9. Ускладнення, що настали після надання послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій Медичного закладу (режим, тимчасові обмеження в виборі продуктів споживання, приймання необхідних препаратів, тощо) не є показником неналежної якості послуги і не можуть бути підставою для претензій до Медичного закладу.

3.10.  Гарантійні строки на окремі послуги, що надаються Медичним закладом.

Послуги                   Гарантійний строк
Терапевтичний прийом:

–  пломба у дорослих

–  пломба у дітей (до 14 років)

 

–     12 місяці

–     6 місяців

Ортопедичний прийом:

–  ортопедичні конструкції, коронки, вкладки, вініри

 

–     24 місяці

 1. Вартість послуг та порядок оплати

4.1. Ціни на послуги, що надаються Медичним закладом, визначаються Прейскурантом, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитись. Інформація про вартість послуг міститься також в розділі «Ціни» на сайті Медичного закладу в мережі Інтернет за адресою: https://dovira-med.com.

4.2. Загальна вартість наданих послуг визначається  Планом лікування та/або Актом (Актами) наданих послуг на підставі чинного на день оплати Прейскуранту.

4.3. Медичний заклад залишає за собою право в односторонньому порядку встановлювати тимчасові акції/спеціальні пропозиції, за умовами яких Пацієнтові пропонуються додаткові вигоди, зокрема, але не виключно: зниження вартості окремих послуг (комплексу послуг), можливість оплати з розстроченням/відстроченням платежу тощо. Перелік таких спеціальних пропозицій, термін їх дії, умови їх надання та інші особливості публікуються на Сайті Медичного закладу в розділі «Спеціальні пропозиції», а також можуть бути повідомлені Пацієнтові за його запитом в приміщенні Медичного закладу чи іншим чином доводяться до відома Пацієнта, зокрема, шляхом здійснення електронної (з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, e-mail, месенджерів, соціальних мереж) розсилки інформації/новин від Медичного закладу.

4.4. Після надання послуг Медичний заклад надає Пацієнту для підписання Акт наданих послуг, в якому міститься перелік послуг, що надавались Пацієнту, їх ціна та загальна вартість. Підписанням даного Акту Пацієнт підтверджує факт надання йому конкретних стоматологічних послуг, а також відсутність претензій до Медичного закладу. У разі, якщо Пацієнт не підписав Акту наданих послуг та не надав вмотивованої письмової відмови від його підписання, Медичний заклад надсилає Акт на поштову або електронну адресу Пацієнта чи іншим способом шляхом використанням засобів зв’язку згідно наданої Пацієнтом інформації про доступні йому засоби зв’язку. В такому випадку Акт наданих послуг вважається підписаним та погодженим Пацієнтом і підлягає обов’язковій оплаті після спливу 5-ти денного строку з дня надсилання Медичним закладом Акту наданих послуг Пацієнту.

4.5. Послуги оплачуються Пацієнтом відповідно до Акту наданих послуг безпосередньо після кожного прийому у лікуючого лікаря у розмірі повної вартості наданої послуги за винятком випадків, передбачених Розділом 4 цього Договору. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати наданих послуг.

4.6. Оплата може здійснюватися: готівковим або безготівковим розрахунком через касу Медичного закладу; безготівковим розрахунком з використанням сервісу Liqpay (на підставі надісланого на E-mail Пацієнта інвойсу).

 1. 5. Інформація про послуги

5.1. Детальний перелік стоматологічних послуг, які надає Медичний заклад, та їх вартість містяться в Прейскуранті, чинному на момент звернення Пацієнта.

5.2. Інформація про особливості та умови надання кожної окремої стоматологічної послуги, перебіг лікування, можливий бажаний результат, можливі негативні наслідки надається Пацієнтові лікуючим Лікарем в приміщенні Медичного закладу.

5.3. Медичний заклад може відмовити Пацієнтові в наданні стоматологічних послуг в разі, якщо: з огляду на особливості організму чи стан здоров’я Пацієнта певна стоматологічна послуга може мати негативний наслідок для здоров’я Пацієнта або не матиме бажаного результату; Пацієнт відмовляється виконувати/виконує неналежним чином умови, дотримання яких є необхідним для надання йому стоматологічних послуг згідно вимог цього Договору, чинного законодавства, діючих у Медичному закладі правил та інструкцій; Пацієнт не дотримується або дотримується неналежним чином  рекомендацій лікуючого лікаря; в інших випадках, передбачених цим Договором. В такому випадку Медичний заклад не несе жодної відповідальності за відмову від надання стоматологічних послуг.

5.4. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що в кожному окремому випадку надання стоматологічних послуг можуть існувати додаткові ризики та умови, які пов’язані з особливістю організму окремого Пацієнта та станом його здоров’я, і можуть потребувати проведення додаткових маніпуляцій, обстежень, отримання аналізів. З огляду на це, Пацієнт зобов’язаний беззаперечно виконувати всі вказівки лікуючого лікаря. В іншому випадку, Медичний заклад звільняється від відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я Пацієнта та/або матеріальну шкоду (збитки), завдані у зв’язку з невиконанням Пацієнтом вимог лікуючого лікаря.

 

 1. Конфіденційність

6.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

6.2. Медичний заклад бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

6.3. Медичний заклад декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

 1. Права та обов’язки Сторін

7.1. Пацієнт має право:

7.1.1. На отримання будь-якого виду інформації, що відноситься до компетенції Медичного закладу, яка допоможе Пацієнту брати участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я та послуг Медичного закладу.

7.1.2. Обрати лікуючого лікаря з числа медичного персоналу Медичного закладу з урахуванням його спеціалізації і згоди.

7.1.3. Вибрати час прийому у лікуючого лікаря, враховуючи вільний час у розкладі.

7.1.4. Знайомитись з документами, що підтверджують кваліфікацію лікаря і правоздатність  Медичного закладу.

7.1.5. Відмовитись від надання послуг (в такому випадку оплата здійснюється за фактично надані послуги).

7.1.6. На відтермінування/розстрочення оплати наданих послуг, за умови укладення відповідного договору про відтермінування/розстрочення оплати послуг.

7.1.7. На оплату вартості послуг частинами протягом часу їх надання, відповідно до умов, визначених цим Договором.

7.1.8. Отримати виписку про обсяг наданих послуг, в тому числі про використані матеріали, стан стоматологічного здоров’я, тощо.

7.1.10. На надання послуг в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

7.1.11. На збереження в таємниці інформації щодо відвідувань ним  Медичного закладу та стану його здоров’я. Включаючи відомості про результати обстежень, діагнози, методи лікування.

7.1.12. При зміні обсягу послуг та їх орієнтовної вартості протягом часу їх надання Пацієнт вправі на свій вибір:

— погодитись з цими змінами та їх вартістю;

— відмовитись від запропонованої зміни обсягу послуг;

— розірвати Договір, повністю розрахувавшись за фактично надані послуги до дати ініціювання розірвання Договору.

7.1.13. При виявленні недоліків у наданих послугах з вини Медичного закладу на свій вибір витребувати:

— безоплатного усунення недоліків;

— відповідного зменшення вартості послуг;

— безоплатного повторного надання послуг.

7.2. Пацієнт зобов’язаний:

7.2.1. Ознайомитись з Прейскурантом Медичного закладу.

7.2.2. Вказати достовірні дані про себе, як про Пацієнта,  які необхідні для надання послуг Медичним закладом.

7.2.3. Своєчасно повідомляти лікарю всю необхідну йому інформацію, в тому числі інформацію про стан свого здоров’я на момент звернення, про алергічні або незвичайні реакції на препарати, їжу, укуси, анестетики, пил, хвороби крові, реакції ясен і шкіри, кровотечах та інших станах, про шкідливі для здоров’я звички та інші відомості, що мають відношення до анамнезу чи здоров’я Пацієнта.

7.2.4. Прибути до Медичного закладу в узгоджений час запису. При неможливості візиту, Пацієнт зобов’язаний завчасно повідомити про це Медичний заклад особисто або по телефону.

7.2.5. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані послуги.

7.2.6. Точно і в повному обсязі виконувати рекомендації лікаря для ефективного і безпечного здійснення процесу лікування і для забезпечення користування його результатами протягом максимального строку.

7.2.7. Дотримуватись гігієни порожнини рота та проходити профілактичний (контрольний огляд) не рідше 1 разу на 6 місяців за рекомендацією лікуючого лікаря.

7.2.8. Негайно сповіщати лікаря про зміни в стані здоров’я в процесі лікування або після його закінчення, внаслідок прийому лікарських препаратів.

7.2.9. У разі виникнення ускладнень, відхилень в процесі лікування або при виявленні дефектів пломб, зубних протезів, тощо, протягом гарантійного строку звернутись до Медичного закладу, не вдаючись до допомоги інших закладів охорони здоров’я. В іншому випадку Пацієнт втрачає право гарантійного обслуговування.

7.4. Медичний заклад зобов’язаний:

7.3.1. Провести огляд за зверненням Пацієнта.

7.3.2. Надати Пацієнту достовірну та повну інформацію в усній формі: про стан порожнини рота в рамках спеціалізації лікаря, про можливі варіанти лікування, профілактики, медикаменти, матеріали, протипоказання, можливі ускладнення, тимчасові дискомфорти, що можуть виникнути під час надання стоматологічної послуги або після неї, про призначення та рекомендації, яких треба дотримуватись пацієнту для збереження або настання очікуваного результату.

7.3.3. Погодити з Пацієнтом в усній формі обсяг послуг, що будуть надаватись, визначити порядок і строки їх здійснення, а також попередню вартість.

7.3.4. Надавати Пацієнту для ознайомлення Прейскурант.

7.3.5. Надавати послуги дотримуючись дозволених на території України вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування.

7.4. Медичний заклад має право:

7.4.1. У разі непередбаченої відсутності лікуючого лікаря в день, призначений для надання послуги, запропонувати Пацієнту іншого лікаря з числа медичного персоналу Медичного закладу.

7.4.2. У разі непередбаченої ситуації затримати прийом Пацієнта або перенести прийом на інший вільний час, відповідно до розкладу лікуючого лікаря.

7.4.3. На власний розсуд вносити зміни в Прейскурант.

7.4.4. При виникненні ситуацій, у яких Пацієнту необхідне надання невідкладних послуг (невідкладної/ургентної допомоги), самостійно визначити обсяг необхідних послуг.

7.4.5. При виникненні заборгованості Пацієнта призупинити надання послуг до моменту її повного погашення. При непогашенні Пацієнтом заборгованості протягом 2-х тижнів з дати виникнення заборгованості Медичний заклад вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, що не звільняє Пацієнта від обов’язку щодо повної оплати наданих йому послуг.

7.4.6. Відмовити в наданні послуг Пацієнту, якщо лікуючий лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги, або якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а також якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження, знаходиться у стані сп’яніння, або не виконує/виконує не належним чином свої зобов’язання згідного цього Договору та/або рекомендації лікуючого лікаря.

 1. Відповідальність Сторін

8.1. Медичний заклад несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України згідно з чинним законодавством України.

8.2. Медичний заклад не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю Пацієнта та/або майнові збитки, спричинені в результаті: неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на призначений йому прийом до медичного закладу, контрольний медичний огляд чи для проведення професійної гігієни; дострокового розірвання Договору з ініціативи Пацієнта або з ініціативи Медичного закладу внаслідок невиконання Пацієнтом зобов’язань згідно цього Договору чи рекомендацій лікуючого лікаря; внаслідок неповідомлення, неповного повідомлення та/або недостовірного повідомлення Пацієнтом даних про стан його здоров’я; недотримання рекомендацій щодо догляду за порожниною рота Пацієнта чи інших рекомендацій лікуючого лікаря; звернення Пацієнта за наданням йому Послуг до іншого закладу охорони здоров’я.

8.3. В разі несвоєчасної/неповної оплати Пацієнтом наданих послуг Медичний заклад  право:

 • за зверненням Пацієнта погодити умови відтермінування/розстрочення оплати шляхом підписання відповідного договору та/або
 • призупинити надання стоматологічних послуг Пацієнту до моменту здійснення Пацієнтом оплати в повному розмірі згідно з цим Договором, якщо це не завдасть шкоди здоров’ю Пацієнта, та/або
 • вимагати від Пацієнта здійснити оплату стоматологічних послуг в повному обсязі в термін, визначений Медичним закладом, та/або
 • стягнути з Пацієнта пеню за несвоєчасне здійснення оплати в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості стоматологічних послуг за кожен день прострочення, та/або
 • стягнути з Пацієнта штраф в розмірі 30% розміру заборгованості Пацієнта в разі, якщо Пацієнт прострочив внесення оплати на більше ніж 30 календарних днів.

8.4. Медичний заклад не несе відповідальності в разі, якщо надання стоматологічних послуг Пацієнтові є неможливим внаслідок дії певних об’єктивних обставин, не залежних від волі Медичного закладу, зокрема, але не виключно, встановлення заборон чи обмежень надання стоматологічних послуг органами державної влади чи місцевого самоврядування  у зв’язку із запровадженням карантину.

 

 1. Внесення змін до Договору

9.1. Зміни до цього Договору вносяться Медичним закладом в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Медичного закладу та на паперових носіях в стоматологічному кабінеті — на рецепції та/або в Куточку (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в стоматологічному кабінеті Медичного закладу, пріоритет має примірник на паперових носіях.

9.2. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити Пацієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні стоматологічного кабінету. Оголошення про введення нових цін також повинно бути розміщене в стоматологічному кабінеті протягом місяця з початку їх введення.

9.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

 

 1. Порядок розв’язання спорів

10.1. Усі спори, що пов’язані із даним Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

 1. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та/або непереборна сила як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

11.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), введення карантину, надзвичайного/воєнного стану, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання учасниками цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.4. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором, і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

11.5. Настання непереборної сили має бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

 1. Інші умови

12.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного  законодавства України.

12.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних стоматологічних послуг, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Медичного закладу тощо), без підписання письмового примірника сторонами.

Своїм підписом у Згоді пацієнта, останній підтверджує, що ознайомлений та погоджується з усіма умовами даного Договору.

12.3. Сторони дійшли згоди, що всі документи які складаються у зв’язку з укладенням та виконанням договірних зобов’язань згідно цих Загальних умов надання платних стоматологічних послуг (в тому числі Акт наданих послуг, анкети тощо) складаються в письмовому та/або електронному вигляді. В разі складення документа в письмовому вигляді, він засвідчується підписами Сторін. В разі складення документа в електронному вигляді, він засвідчується шляхом проставлення власноручного підпису на сенсорному екрані електронного пристрою (планшету) та/або накладенням електронного цифрового підпису. Документи, складені в електронному вигляді прирівнюються за своєю юридичною силою до письмових документів, є належним підтвердженням факту, який вони засвідчують, та не потребують подальшого відтворення в письмовому вигляді. На вимогу документ, складений в електронному вигляді, може продубльовано в письмовому вигляді.

12.4. Погоджуючись з Загальними умовами надання платних стоматологічних послуг ФО-П Глушко Р.В.  Пацієнт надає свою згоду на виготовлення фото- і відеоматеріалів з його участю, їх подальшу обробку, збереження, відтворення та використання в діяльності Клініки з метою: контролю якості надання стоматологічних послуг та удосконалення методів лікування, контролю і спостереження за станом здоров’я Пацієнта, використання в маркетингових цілях, включаючи публічне відтворення таких матеріалів тощо.

12.5. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Медичного закладу або при оформленні Плану лікування та медичної карти, які містять персональні дані Пацієнта.

12.6. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.

12.7. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-яким учасником в порядку, встановленому Договором.

 

Не копируйте текст!